فرش زمرد

ین غرفه در محل سالن 8و9 نمایشگاه بین المللی تهران اجرا گردیده است.

شایان ذکر است در طراحی این پروژه از المان های شوروم زنده و طراحی مدرن و بسته استفاده شده تا بازدیدکنندگان را به داخل غرفه هدایت نماییم.