شرکت سیتاک

نمایشگاه شیرینی شکلات تهران  سال 1398

غرفه در نمایشگاه شیرینی و شکلات تهران واقع در سالن 35  نمایشگاه بین المللی به اجرا درآمده است موقعیت این غرفه با عرض کم و سه طرف باز می باشد.

طراحی این غرفه به صورت باز بوده و از استند و ویترین نمایش محصولات در دیواره ها و ورودی غرفه جهت نمایش محصولات استفاده گردیده است .