گروه دارویی برکت

گروه دارویی برکت

اجرای غرفه هولدینگ دارویی برکت در سالن نمایشگاهی مصلی امام خمینی تهران صورت پذیرفته است

لازم به ذکر است با توجه به حضور تمامی زیر مجموعه های هولدینگ دارویی برکت این سبک طراحی را پیشنهاد نمودیم که بتوان بزرگی و قدرت این مجموعه وزین را به نحو احسنت نمایش دهیم