آژانس علاالدین تراول

اجرای غرفه آزانس هواپیمایی علاالدین تراول

در سالن نمایشگاهی مصلی امام خمینی تهران بوده که با توجه به فضای کوچک غرفه از طراحی باز و استفاده وینیل برو روی دیوارها سعی کردیم بهترین استفاده رااز فضا داشتهباشیم

ایران فارما سال 1398 متراژ 15 متر آژانس علاالدین تراول