غرفه شرکت صها

در نمایشگاه بین المللی صنایع هوایی تهران سال 1400

خدمات شرکت صها:

تعمیر اساسی انواع موتورهای صنعتی متعلق به شرکت نفت و گاز
تعمیر و بازسازی موتورهای صنعتی و توربین های نیروگاهی
تعمیرات اساسی متعلقات مربوطه ساخت قطعات صنعتی، آزمون غیر مخرب، کالیبراسیون، بالانس، انواع خدمات پوشش و…